Pravno obvestilo in izjava o varovanju zasebnosti
 
Pomen izrazov
Sistem ETRIPS: Elektronski turistični rezervacijski informacijski poslovni sistem na spletni strani www.etrips.si in etrips-on.net (v nadaljevanju ETRIPS)
Nosilec storitve etrips.si: Zavod GSD., Mala ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju nosilec)
Uporabnik sistema: naročnik sistema, lastnik storitve in gost sistema (v nadaljevanju uporabnik)
Gost sistema: anonimen uporabnik sistema ETRIPS, ki uporablja sistem ETRIPS v skladu Splošnimi pogoji najema nastanitve (v nadaljevanju gost)
Naročnik sistema: uporabnik sistema ETRIPS, ki ima z nosilcem storitve sklenjeno pogodbo o uporabi sistema v pisni obliki (v nadaljevanju naročnik)
Naročniški Modul: sklop določenih orodij in funkcij sistema namenjenih prodaji ali upravljanju s posamezno vrsto turistične ponudbe na spletni strani www.etrips.si in etrips-on.net v okviru modula Nastanitve, modul Izleti in prireditve, modul Rent a Car, modul Spominek, modul Prodaja
Ponudnik nastanitve: Naročnik modula Nastanitve skupaj s kontaktno osebo in lastnikom nastanitve
 
1.       Odgovornost za uporabo podatkov
Nosilec storitve izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja sistem ETRIPS, na voljo taki kot so, brez kakršnega koli jamstva za njihovo pravilnost, zato ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.
 
2.       Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja
Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do sistema ETRIPS, ki bi nastala na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP).
Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.
Nosilec storitve ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastala zaradi morebitnih težav ali prekinitve delovanja sistema ETRIPS. Zaradi specifičnosti narave sistema ETRIPS obstaja v primeru uporabe svetovnega spleta vedno možnost nepooblaščenega dostopa tretje osebe in zlorabe oziroma uničenja podatkov, zato nosilec opozarja uporabnike na obstoj te možnosti in izključuje vsako odgovornost v zvezi s tem.
 
3.       Zunanje povezave
Zaradi prikladnosti lahko nekatere internetne strani sistema ETRIPS omogočajo povezave na druge internetne strani. Nosilec ni odgovoren za dosegljivost ali vsebino teh zunanjih internetnih strani, prav tako nosilec ne odobrava, jamči ali garantira za produkte, storitve, informacije, ki so opisane ali jih ponujajo navedene internetne strani. Uporabnik ne more domnevati, da te zunanje strani spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti, kot se jih drži nosilec sistema.
 
4.       Javni in zasebni podatki uporabnikov
Javni podatki so vsi podatki v posameznih delih sistema ETRIPS namenjeni vpogledu drugih uporabnikov, iskanju po kriterijih, informiranju o ponudbi, prodaji turistične ponudbe in sklepanju rezervacij kot so npr. podatki o zasedenosti, kontaktni podatki uporabnika namenjeni vzpostavljanju stika, podatki potrebni za sklenitev in opravljanja posla med gostom in naročnikom ter med naročniki sistema ETRIPS.
Javnih podatkov ni mogoče uporabiti za identifikacijo lastnika, če lastnik tega ne želi. V nobenem primeru iz javnih podatkov ni mogoče dobiti vpogleda v naročnikovo okolje in v tem okolju zbranih podatkov.
Zasebni podatki uporabnika so podatki, na podlagi katerih je moč identificirati posameznega uporabnika in dobiti vpogled v njegovo zasebno okolje z zbranimi informativnimi in poslovnimi podatki o njegovi ponudbi v sistemu ETRIPS. Teh podatkov drugi uporabniki ne vidijo in so znani le posameznemu uporabniku. Zasebni podatki vključujejo: uporabniško ime in geslo, osebno e-poštni naslov, telefonsko, mobilno in faks številko in osebni naslov e-pošte.
Posredno zbrani podatki so informacije kot so npr.: tip iskalnika, IP naslovi ipd., na podlagi katerih je nemogoče sklepati o identiteti posameznika in je nemogoče dobiti vpogled v njegovo okolje v Sistemu ETRIPS Tovrstne informacije se zbirajo o vseh obiskovalcih spletne strani.
 
5.       Varovanje zasebnih podatkov o uporabnikih
Nosilec bo vse zasebne podatke o uporabniku varoval kot poslovno skrivnost z naslednjimi izjemami:
Nosilec bo vse zasebne podatke o uporabniku varoval kot poslovno skrivnost z naslednjimi izjemami:
-          firmo oz. ime in priimek in kontaktni naslov oziroma kontaktni elektronski naslov naročnika bo lahko uporabljal v sistemu ETRIPS kot seznam naročnikov oziroma ga uporabljal v svojih referenčnih listah;
-          firmo oz. ime in priimek in kontaktni naslov oziroma kontaktni elektronski naslov naročnika in gosta bo lahko uporabljal pri izdelavi raznih seznamov za pošiljanje obvestil po pošti oziroma elektronski pošti;
-          osebno telefonsko, mobilno in telefaks številko naročnika lahko nosilec uporabi v pogovoru s posameznim uporabnikom, v kolikor za to obstaja razlog (pomoč, podpora uporabniku, ipd.);
-          podatke, ki so potrebni za prodajo turistične storitve in izvedbo on-line rezervacije, rezervacije na vprašanje ali rezervacije prodajalca, bo posredoval procesorju kreditnih kartic in naročniku pri katerem je uporabnik sistema rezerviral storitev.
 
6.       Spremembe v politiki zasebnosti
V kolikor bi prišlo do sprememb v naši politiki varovanja zasebnosti, bomo uporabnike obvestili vsaj 15 dni pred njihovo uveljavitvijo po e-pošti in z objavo sprememb na spletnih straneh etrips.si in etrips-on.net..
Če se kadarkoli odločimo uporabiti zasebne podatke drugače, kot je opredeljeno v tem pravnem obvestilu in izjavi o varovanju zasebnosti, bomo o tem uporabnike obvestili preko e-pošte ali drugače. Brez soglasja posameznega uporabnika, zasebnih podatkov ni mogoče uporabiti drugače, kot je opredeljeno v tem pravnem obvestilu in izjavi o varovanju zasebnosti.
 
7.       Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov
Podatki v sistemu ETRIPS so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske skupnosti.
Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v sistemu ETRIPS, le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo tretjim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz sistema ETRIPS, v drug računalnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah sistema ETRIPS.
Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v sistemu ETRIPS, ki je v nasprotju z določili iz Pravnega obvestila in izjave o varovanju zasebnosti.
 
8.       Avtorske pravice/Copyright
Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te materiale, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, kot dovoljujejo predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.
Uporabnik se zavezuje varovati nosilca storitve pred kakršnimi koli odškodninskimi zahtevki ali tožbami iz naslova kršitev avtorskih pravic, blagovnih znamk tretjih oseb zaradi podatkov, ki jih bo vpisoval v sistem ETRIPS.
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Spremeni nastavitve piškotkov.